O metóde

V súčasnosti je na trhu množstvo metód a prístupov, ktoré sa odvolávajú na "komunikačné aktivity". Tieto majú zaručiť, že študent sa naučí konverzovať a stratí zábrany z rozprávania. Avšak existuje veľký rozdiel medzi tzv. „voľnou“ konverzáciou a „riadenou“ konverzáciou. Pri voľnej konverzácii nie je študent časovo obmedzovaný, rozmýšľa nad tým, čo povie a častokrát si to aj prekladá. Pri riadenej konverzácii ide o systém otázka-odpoveď, pri ktorom je študent "nútený" odpovedať bez dlhšieho rozmýšľania. Tým pádom nemá reálne čas sa zamýšľať nad prekladom a „musí“ odbúrať strach z rozprávania.

Na takomto princípe funguje aj metóda Direct method. Ide o licencovaný systém výučby, určený pre výučbu cudzích jazykov (angličtiny, nemčiny a iných). Tento systém je založený na priamej metóde výučby cudieho jazyka. Metodicky je postavený na riadenej konverzácii, pri ktorej sa študenti učia priamo tak že rozprávajú.

Hlavné zásady metódy

Tempo

Lektor na hodine komunikuje so študentom rýchlo, ale zároveň zachováva prirodzené tempo konverzácie. Rýchlosť tempa umožňuje študentovi porozumieť rozhovorom v anglickom jazyku v prirodzenej rýchlosti.

Otázky

Lektor sa opýta každú otázku dvakrát, čo umožňuje študentovi lepšie porozumieť otázke. Ak študent nevie odpovedať, lektor ho nabáda na pohotovú odpoveď. Týmto spôsobom sa cudzí jazyk automatizuje.

Odpovede

Nižšie úrovne sú postavené na takých odpovediach, ktoré nemôže ani lektor ani študent pozmeniť. Vo vyšších úrovniach sú už prvky vlastnej kreativity povolené a študent vytvára viac vlastných odpovedí.

Opakovanie učiva

Opakovanie je matkou múdrosti. Nie je to inak ani pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Táto metóda fakt potreby opakovať nezanedbáva a učivá častejšie opakuje.